Gäller från och med 2019-11-26

Allmänna villkor för lotteriet Villachansen

1. Definitioner
”Allmänna Villkor” avser dessa villkor för lotteriet Villachansen.
”Lotteriet” avser prenumerationslotteriet Villachansen.
”Lottnummer” avser det särskilda lottnummer som varje Prenumerant erhåller.
”Operatören” avser Svenska Lotteribolaget AB som administrerar och opererar Lotteriet på uppdrag av Stiftelsen Plan International Sverige Insamlingsstiftelse (”Plan International”).
”Prenumerant” avser en fysisk person som har registrerat sig som prenumerant av Lotteriet.
Villachansen” består av Plan International och Operatören.

2. Bakgrund och syfte
Dessa Allmänna Villkor gäller för Lotteriet och utgör ett avtal mellan Prenumeranten å ena sidan och Villachansen å andra sidan. Plan International har lotteritillstånd för Lotteriet.
Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på Lotteriets webbsida www.villachansen.se. I samband med att du registrerat dig som Prenumerant i Lotteriet så godkänner du dessa Allmänna Villkor.

3. Deltagande i lotteriet
För att kunna delta i Lotteriet måste du ha fyllt 18 år och inte ha förvaltare eller annan förmyndare samt vara folkbokförd i Sverige.

Anmälan till Lotteriet sker på www.villachansen.se, via e-post på kundservice@villachansen.se eller per telefon 08 -128 370 00. Anmälan kan även ske via en svarstalong som t.ex. finns i tidningar och i marknadsutskick. Efter anmälan skickas ett lottbevis där Prenumerantens nummer framgår samt en faktura för den närmast efterföljande dragningen. Genom att betala det angivna lottpriset för den första dragningen är Prenumeranten berättigad att delta som Prenumerant i Lotteriet i närmast efterföljande dragningar med det Lottnummer som Prenumeranten har tilldelats. Om särskild anledning föreligger äger dock Villachansen rätt att vägra låta person delta i Lotteriet.

Vid autogirobetalning eller vid annat betalsätt kan lottpriset dras från av Prenumeranten anmält bankkonto tidigast första bankdagen i den kalendermånad förfallodagen infaller. Om behållningen på anmält bankkonto eller motsvarande inte räcker för betalning av lottpriset gör Villachansen ytterligare två uttagsförsök från bankkontot tills behållningen räcker för betalning – dock ej senare än sista bankdagen i den kalendermånad då förfallodagen infaller.

Om betalning inte görs via autogiro eller via annat automatiskt betalsätt, får Prenumeranten månadsvis en faktura avseende lottpris för nästkommande månadsdragning. Det belopp som Prenumeranten ska betala anges på fakturan eller motsvarande. Fakturan förfaller till betalning i enlighet med vad som föreskrivs däri. För fakturering uttas en administrativ avgift om 25 kr per faktura, autogirokunder betalar dock ingen administrativ avgift.

För det fall Prenumeranten inbetalar ett högre belopp än lottpriset överförs den överstigande summan till en särskild ”plånbok” som finns tillgänglig på Lotteriet. Denna summa kommer att användas till att förnya kommande månaders lottprenumeration intill dess att pengarna i ”plånboken” har tagit slut. Prenumeranten kan ha max 4 betalda lotter varje månad.

4. Hur fungerar lotteriet?
Lotteriet innefattar 18 stycken dragningstillfällen under 18 veckor och en jackpottdragning. Varje vecka sker en dragning och en gång efter dessa 18 veckor genomförs jackpottdragning. I varje dragning deltar totalt 6.900 lottnummer. Prenumerant av Lotteriet får ett lottnummer som denne behåller så länge hen prenumererar på Lotteriet.

Alla Lotter som deltagit i Lotteriets dragningar tilldelas en ny lott för deltagande i jackpottdragningen. En Prenumerant som varit aktiv i t.ex. fem (5) av 18 veckor får fem (5) lotter i jackpottdragningen.

I varje dragning deltar även osålda lotter, detta gäller både veckodragningar och jackpottdragningar.

Mer information om hur Lotteriet fungerar samt information om dragningar av Lottnummer finns här: http://villachansen.se/om-lotten/.

Den som enligt Villachansens register är antecknad som innehavare av vinnande Lottnummer är berättigad till vinsten.

5. Vinster
Vinster presenteras i tidningen Vi i Villa, på webbsidan www.villachansen.se samt via e-post och/eller brev. Vinsterna består av kontanter, presentkort, produkter och nya lotter. Vinstens storlek, jackpott m.m. beskrivs i Vinstplanen  Två (2) veckor efter varje dragning skickas ett s.k. lottbrev ut till Prenumeranterna i Lotteriet där bl.a. vinnarna presenteras.

Vinsterna är uppdelade i olika kategorier och har förutbestämda värdenivåer. När det gäller vinster i form av produkter och presentkort (för produkter och tjänster) gäller följande:

  • Vinnare har en möjlighet att, senast 14 dagar efter publicering av vinsten i lottbrevet, välja en annan vinst än den som är förvald från en annan kategori i samma värdenivå. Därefter har vinnaren inte möjlighet att ändra val av vinst. Villachansen kan dock inte garantera möjlighet att välja en annan vinst enligt ovan, utan den möjligheten gäller endast om vinster i andra kategorier inte har tagit slut.
  • För det fall en vinst är slut i lager äger Villachansen rätt att byta ut denna vinst mot en likvärdig vinst.
  • I det fall Prenumeranten vinner en ny lott har lotteriet möjlighet att byta vinsten mot kontanter.
  • Giltighetstid för presentkort anges på presentkortet. Villachansen garanterar dock att presentkortet alltid ska vara möjligt att lösa in inom 12 månader från dragningsdatumet.
  • Vinsten ska, så långt det är möjligt, skickas till vinnaren senast fyra veckor efter att lottbrevet har skickats till vinnaren.

I de fall vinst utbetalas via avi ska denna inlösas inom den tid som är angiven på avin. Därefter åligger det respektive vinnare att själv kontakta Villachansen för att meddela hur vinsten ska utbetalas. Ej inlösta vinster hålls tillgängliga för Prenumeranten till och med dagen för sista vinstbetalning. Vinst måste alltid inlösas inom två (2) månader från licensperiodens utgång. Ej inlösta vinster tillfaller därefter Villachansen.

I det fall vinster utgörs av produkter eller tjänster är det leverantören av dessa vinster som ansvarar för att vinsten är korrekt och inte innehåller några fel. Detta gäller även om vinsten utgör ett presentkort för en produkt eller tjänst. Leverantören ska således betraktas som säljare i detta avseende och eventuella klagomål och reklamationer ska riktas mot denne. Villachansen kan således inte hållas ansvarig för brister och eventuella fel i vinsterna.

För det fall Prenumeranten inte vunnit något i Lotteriet under första sex (6) månaderna denne har deltagit utgår en vinstgaranti på 500 kr till Prenumeranten. Vinstgaranti utgår endast en (1) gång per Prenumerant i Lotteriet och utbetalas endast vid deltagande under sex (6) månader utan avbrott.

6. Uppsägning av prenumeration
Prenumerant äger när som helst rätt att meddela Villachansen att denne önskar att säga upp sin prenumeration. Uppsägning kan ske skriftligt eller muntligt, Villachansen rekommenderar att uppsägning sker per telefon till kundservice på telefonnummer 08-128 370 00. Ingen återbetalning av betalat Lottpris sker.

Om Prenumerant under en period som är längre än tre (3) månader inte har betalat sitt Lottpris har Prenumerant inte längre rätt till sitt Lottnummer.

7. Behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra Villachansens avtalsenliga förpliktelser mot Prenumeranten databehandlas de personuppgifter som Prenumeranten frivilligt lämnat till Villachansen, som exempelvis personnummer, namn, adress och e-postadress. Villachansen, dvs. Operatören och Plan International gemensamt, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av de uppgifter Prenumeranten lämnat till Villachansen enligt personuppgiftslagen (1998:204) och den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i maj 2018. Om Prenumeranten inte har lämnat uppgift om personnummer kommer Villachansen att ta fram personnumret från utomstående leverantör i syfte att säkerställa att Prenumeranten är myndig, att den korrekta folkbokföringsadressen har angetts samt för kontroll av antalet lotter.

Genom att registrera sig som Prenumerant på Lotteriet samtycker Prenumeranten till att Villachansen får behandla dennes personuppgifter för att kunna uppfylla sina förpliktelser mot Prenumeranten i samband med fakturering, vinstutdelning och andra administrativa frågor. Vidare samtycker Prenumeranten till att uppgifterna som samlas in från denne kan komma att användas för administration, information och marknadsföring av Operatörens och Plan Internationals produkter, tjänster och redaktionella sammanställningar.

Operatören ingår i Bonnierkoncernen som håller ett register för koncernens kunder och användare, däribland deltagare i de lotterier som Operatören administrerar. Prenumeranten samtycker till att uppgifter om dennes namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betalningsuppgifter samt profilering baserad på adress och användning av digitala tjänster finns registrerade i detta register.

Marknadsföring kan ske till Prenumeranten via t.ex. post, telefon, sms och e-post. För det fall Prenumeranten inte vill ha denna marknadsföring kontaktas Villachansens kundtjänst på telefon 08-128 370 00.

Uppgifterna om Prenumeranten lagras under maximalt tre (3) år efter det att kundförhållandet upphört. Om prenumeranten inte vill att dennes uppgifter ska finnas kvar i registret, kan denne meddela Villachansen per e-post kundservice@villachansen.se och begär att uppgifterna avlägsnas.

Prenumeranten har möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om Villachansens behandling av dennes uppgifter. En skriftlig undertecknad ansökan om sådan information skickas till:

Villachansen
Box 3204
103 64 Stockholm

Prenumeranten har även rätt att begära att Villachansen rättar, blockerar eller raderar sådana personuppgifter som är felaktiga eller inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Begäran om rättelse skickas till kundservice på ovanstående adress.

8.Cookies
Villachansen använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur Bonniers digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen.
Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. Som deltagare i Lotteriet samtycker Prenumeranten till användningen av cookies.

Prenumeranten kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se.

9. Lotterilicens och Spelinspektionen

Lotteriet bedrivs med licens från spelinspektionen.

Lotteriinspektionen är den svenska myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt och säkert. Kontakta gärna Lotteriinspektionen om du har några frågor kring lotteritillstånd eller liknande frågeställningar.

Spelinspektionen
Box 199
645 23 Strängnäs
Vx. 0152-650 100

www.spelinspektionen.se

10.  Ansvarsfrihet och force majeure
Villachansen ansvarar endast för fel som är orsakade av grov vårdslöshet från Villachansen sida. Villachansen ansvar är begränsat till det belopp som motsvarar Prenumerants Lottpris för den dragningsperiod där fel uppstått. Utöver vad som angivits i dessa Allmänna Villkor ansvarar inte Villachansen för någon skada som Prenumerant kan komma att drabbas av.

Villachansen är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Allmänna Villkor om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet, som ligger utanför Villachansens kontroll, som inte skäligen borde ha förutsetts och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga (såsom krig, krigshandling, myndighetsåtgärder, förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, nyckelpersons sjukdom och därmed jämställda omständigheter).

11. Övrigt
Villachansen äger rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden gentemot Prenumerant beträffande Lotteriet.

Villachansen förbehåller sig rätten att löpande ändra dessa Allmänna Villkor. Genom att fortsätta ditt abonnemang och/eller genom att använda dig av Villachansen tjänster efter det att de aviserade ändringarna trätt i kraft, samtycker Prenumeranten även till de aviserade villkorsändringarna. Samtycker Prenumerant inte till villkorsändringarna äger denne rätt att säga upp ditt konto och abonnemang genom att kontakta Organisationens Villachansens kundservice via post, e-post eller telefon varvid detta avtal upphör.

12. Klagomål

Klagomål eller anspråk i anledning av felaktig eller utebliven vinstutdelning eller annat liknande förhållande ska, för att kunna göras gällande, vara Villachansen tillhanda inom sex (6) månader från det att den dragning som klagomål eller anspråk avser slutfördes.

13. Tvist
Tvister ska i första hand lösas genom diskussion och överenskommelse utom rätta. Kan tvisten inte lösas genom en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm. ARN:s beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten ska lösas.